Настоящите Условия за плащане и гаранции уреждат правата и задълженията на клиента, от една страна, наричан за краткост по-надолу „Потребител” и PlumTex, „Плъмтекс” ЕООД от друга, наричан по-надолу „Доставчик”.

1. Потребителят е длъжен да заплати сумите, полагащи се на Доставчика във връзка със заявените услуги и/или продукти, без да има право на отказ или претенции, дори и ако заявката е подписана от негов служител, който няма представителна власт, но това е в кръга на служебните му задължения.

2. Потребителят се задължава да заплати на Доставчикът цената на услугите и/или продукти в срока и при условията описани подробно на уеб страниците на Доставчика.

2.1 Цената на услугите и/или продуктите е окончателна и подлежи на промяна само по взаимно споразумение.

2.2 В случай, че плащането е извършено по банков път, Потребителят има право да анулира платежното нареждане чрез писмено уведомление до банката и отправено писмено предизвестие до Доставчика в 30-дневен срок. Това е възможно единствено, ако преди да се пристъпи към анулиране на нареждането цялата дължима стойност на услугата е изплатена на Доставчика.

2.3 При заплащане с кредитна карта, Доставчикът има право да изисква информация за валидността и покритието на кредитната карта на Потребителя. Заплащането на договорената цена се извършва напълно независимо от разликите в курса на валутите или от други фактори - например лихви.

2.4 При договорено периодично месечно плащане, с месечно задължение извършвано чрез кредитна карта, Потребителят декларира следното:

2.4.1 С настоящото удостоверявам подписа си или телефонното потвърждение, относно указанията за задължаването на кредитната ми карта.

2.4.2 Това разрешение е в сила, когато е дадено с писмено уведомление на Доставчикът.

3. В случай, че Потребителят не изплати договорената цена в определения срок - 1(една) седмица след изтичане на заявения период, Доставчикът уведомява Потребителя, след което има право да прекрати абонамента. Ако Потребителят е получил отстъпка, но не е заплатил цената, в определените срокове, отстъпката се анулира по право, без да е необходимо уведомяване от страна на Доставчикът.

4. Гаранции

4.1 Доставчикът не носи отговорност при унищожение или загуба на данни, собственост на Потребителя, по независещи от него причини.

4.2 Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

4.3 Доставчика не носи отговорност при накърняване правата на трета страна и нарушаване на действащото в страната законодателство, от страна на Потребителя.

5. Фактуриране

5.1 Доставчикът издава счетоводни документи в електронен вид съгласно чл.7, ал 1 и чл. 8 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС. Печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите са заменени с идентификационен шифър. Всеки счетоводен документ се изпраща на посочен от Потребителя E-mail адрес в рамките на установения срок.

Съгласно Чл. 113. ал. 4 и ал. 6 от ЗДДС. Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането. Когато издаването на фактура не е задължително, тя се издава по желание на доставчика или на получателя, като всяка страна е длъжна да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването.

6. Рекламации

6.1 Потребителят няма право на рекламации.

7. Всички спорове, възникнали между страните по повод изпълнението на договорните отношения се разрешават чрез преговори и по взаимно споразумение в писмена форма. В случай, че същото се окаже невъзможно споровете следва да се отнасят до компетентния Български съд.

8. Страните декларират, че информацията станала им известна във връзка с договора помежду им е конфиденциална и се задължават да я пазят, като не я разпространяват или довеждат до знанието на трети лица.

8.1 В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Потребителя по договора във връзка с плащане на дължимите възнаграждения или суми, както и при неизпълнение на други задължения от страна на Потребителя, Доставчикът се освобождава от задълженията си по предходната алинея.

Настоящата политика за плащания и гаранции е неразделна част от Общите условия на Доставчика, находящи се на следната Интернет страница : https://www.plumtex.com/bg/page/usloviya-za-polzvane

» последно изменение от 20.09.2017г.

» към Общите условия на Plumtex