„Плъмтекс” ЕООД, наричан по-долу за краткост „Доставчик” или „PlumTex”, уважават вашето право на личен живот и целенасочено го защитават. Доставчикът публикува тази декларация за конфиденциалност с цел да Ви информира за нашата политика и практика относно личните данни и възможностите да избирате начина, по който се събира и използва вашата лична информация онлайн. Нашите уеб сайтове са организирани така, че по принцип да позволяват да ни посещавате в Интернет, без да се легитимирате или да давате каквато и да било лична информация, за да можете лесно да намирате тази декларация, ние Ви осигуряваме достъп до нея, като я поставяме на нашата начална страница и в долната част на всяка Уеб страница.

В случаите, когато заявите желание да Ви предоставим продуктите и услугите, които желаете да закупите, ние имаме нужда от информация и настоящата декларация за конфиденциалност описва събирането на данни и употребата им в такива случаи. Настоящата декларация за конфиденциалност се отнася единствено за Доставчика.

Препоръчваме Ви да се запознаете с пълния текст на декларацията за конфиденциалност на Доставчика:

1. Общи положения

1.1 С даването на поръчка за продукт и/или услуга от уеб сайтовете собственост на Доставчика, Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат използвани от нас по смисъла и при спазване на Закона за защита на личните данни само в случаите, описани по-долу.

1.2. Предоставянето на каквато и да било лична информация и данни от Ваша страна е напълно доброволно.

2. Кога ще поискаме Вашата лична информация?

2.1. Когато имаме нужда от информация, която да Ви идентифицира лично (лична информация) или ще ни позволи да се свържем с Вас по телефон, електронна поща или стандартна поща. Тази информация ни е необходима единствено и само за обратна връзка с Вас, за изготвяне на проформа-фактури, фактури, уведомления за изтичащи периоди, профилактики, нови услуги, промоционални материали.

2.2. Личната информация, която Доставчикът събира за своите клиенти, се ограничава само до: име, презиме и фамилия, град, възраст, адрес, телефон, мобилен телефон и e-mail, но може да включва и допълнителна информация, когато трябва да се предоставят поръчани от Вас продукти или услуги.

2.3. В случаите, когато покупката на продукти/услуги се осъществява в уеб сайтовете на Доставчика и когато се изисква заплащане, ще Ви бъде поискана лична информация, нужна за осъществяването на това плащане (име, адрес, телефонен номер и номер на кредитна карта), където приложими се явяват условията за конфиденциалност на организацията, обработваща съответното плащане (еPay.bg, PayPal.com, Gate2shop и т.н).

2.4. Покупката на продукти и/или услуги от уеб сайтовете на Доставчик е възможно да се изисква регистрация на същите по електронен път. В тези случаи са приложими правилата за конфиденциалност на съответните сайтове, в които и където ще се извършват тези регистрации.

2.5. Доставчикът води статистика на посещенията в принадлежащите му уеб сайтове, която може да включва: IP адрес, домейн име, вид на браузъра, резолюция на дисплея, използвана операционна система, време на достъп, адреси на използвани уеб сайтове, ключови думи в уеб търсачки и други. Тази информация се използва единствено за поддръжката и подобряване на качеството на услугите и съдържанието, предлагани на посетителите в уеб сайтовете на Доставчикът.

3. Използване на Вашата лична информация

Вашата лична информация се използва от нас за следните цели:

3.1. Да предоставим поискани и/или закупени от Вас продукти и/или услуги.

3.2. Да предоставим актуална информация за най-новите продукти и/или услуги, предлагани в уеб сайтовете на Доставчика.

3.3. Да Ви информираме за нови продукти, услуги и технологии.

3.4. При Ваше желание да Ви уведомяваме за актуализации на продукти, специални оферти, нова информация и други продукти и/или услуги, предоставяни от Доставчика.

В определени случаи Доставчикът наема други фирми, организации или лица, които осъществяват определени действия от наше име: извършване на услуги, отговаряне на Ваши въпроси относно продукти и/или услуги, извършване на директни е-мейл кампании, обработка на информация и други. Ние предоставяме на тези субекти само информацията, която им е необходима за изпълнението на договорените с нас услуги. Случаите, в които Доставчикът може да разкрие Вашата лична информация, са следните:

  • Ако това се изисква от нормативен и/или подзаконов нормативен акт на действащото законодателство на Република България;
  • при необходимост от привеждане на дейността на Доставчика с действащите законови разпоредби
  • за защита на правата и/или имуществото на Доставчика;
  • реагиране при спешни и/или форсмажорни обстоятелства за личната безопасност на служителите и сътрудниците на Доставчикът, потребителите на продукти и/или услуги, закупени от Доставчикът или други лица.

4. Контрол на Вашата лична информация

4.1. Когато се регистрирате в някой от уеб сайтовете на Доставчикът или ни дадете лична информация по друг начин, Доставчикът се задължава да не споделя тази информация с трети лица и организации без Ваше разрешение, освен в случаите, описани в горния раздел.

4.2. Вашата лична информация ще се използва само за целите, описани в горния раздел.

4.3 Начинът за регистриране в уеб сайтовете на Доставчика, Ви дава възможност да ни уведомите дали желаете да се свържем с Вас.

4.4. Доставчикът може да Ви изпраща периодично e-mail съобщения, с които да Ви информира за: потвърждения и статус на Ваши поръчки, технически проблеми и други.

5. Достъп до Вашата лична информация

5.1. Ние разчитаме на Вашата коректност в предоставянето на лична информация, за да Ви предоставим най-добрите продукти и услуги на най-ниски цени.

5.2. Достъп до Вашата лична информация имат само определени служители на Доставчикът, определени от управителя на фирмата.

6. Защита на Вашата лична информация

6.1. Доставчикът целенасочено ще защитава предоставената от Вас лична информация. Ние използваме различни защитни технологии и процедури, за да предотвратим не оторизиран достъп или изтичане на Вашата информация.

6.2. Нашите фирми-партньори, система за електронни разплащания, както и други услуги, полагат максимални усилия за запазване конфиденциалността на предоставяната от Вас информация.

7. УСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

7.1. Доставчикът си запазва правото едностранно, по своя собствена преценка и съобразно установената фирмена политика, да разрешава спорове относно собствеността върху акаунт или домейн. В тези случаи приложими се явяват следните правила:

7.2. Доставчикът по подразбиране счита за собственик на акаунта (хостинг/домейн) е-mail адреса, от който е регистрирана услугата. Всяко лице, имащо право на достъп до този е-mail се счита за собственик на акаунта.

7.3. В случай, че e-mail адреса е невалиден/прекратен, принадлежи на лице, което преустановило отношенията си с дадено юридическо лице или е собственост на лице, което не отговаря за обслужването на акаунта, Доставчикът има право да изиска допълнителна верификация посредством:

  • представяне на актуално състояние подписано от управителя/ изпълнителния директор на фирмата в случа, че тя фигурира като титуляр на акаунта;
  • представяне на копие от личната карта, в случай, че физическо лице фигурира като титуляр на акаунта;

7.4. В случай, че като титуляр на акаунта не е вписана фирма или физическо лице, претендиращо за собственост, Доставчикът изисква представянето на лиценз или друг документ, доказващ по несъмнен начин, ползването на услугата или чрез представянето на фактури за заплащане и/или подновяване на услугата.

7.5. В случай на смърт или трайна неспособност на истинския собственик да управлява акаунта, Доставчикът има право да предостави правото на собственост върху него на друго лице, фирма или организация, но след извършване на щателно и подробно проучване от негова страна.

8. Доставчикът винаги счита съдебно решение или решение на държавен орган, в случай на спор за собственост върху акаунт.

9. Промени в тази декларация

9.1. Доставчикът си запазва правото периодично да актуализира настоящата декларация за конфиденциалност.

9.2. При настъпването на съществени промени в декларацията за конфиденциалност, Доставчикът ще Ви уведоми, като постави предупреждение на заглавната страница на принадлежащите му уеб сайтове.

Настоящата декларация за конфиденциалност е неразделна част от Общите условия на Доставчика, находящи се на следната Интернет страница : https://www.plumtex.com/bg/page/usloviya-za-polzvane

» последно изменение от 20.09.2017г.

» към Общите условия на PlumTex